a shot of a modern office supporting well-being
20.3.2024

Toimiston suunnittelu life-centric design näkökulmasta

Toimistotilojen suunnittelua määrittää paradigman muutos. Moderni toimisto on jatkuvasti kehittyvä ekosysteemi, joka on suunniteltu parantamaan yhtä lailla käyttäjiensä hyvinvointia kuin tuottavuutta. Toimitilojen suunnittelussa eri elementit edistävät yksilön ja yhteisön fyysistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ekologista vastuullisuutta unohtamatta. Kaikki tämä nivoutuu yhteen life-centric design -ajattelussa, joka on Fyralla suunnitteluprosessin keskiössä.

Hyvinvointiin vaikutetaan yksilöllisellä toimitilojen suunnittelulla

Puhumme asiakkaidemme kanssa työympäristöjen murroksesta jokaisessa työympäristöprojektissa. Yksi asia nousee yli muiden: ei ole yhtä mallia tai ratkaisua, joka palvelisi kaikkia. Toimiston suunnittelu ja työympäristön muutos vaatii tutkimustyötä ja taustaselvitystä onnistuakseen. Yrityksen strategian ja tavoitteiden ymmärtämisen lisäksi toimivan työtilan suunnittelu ponnistaa tahtotilasta oivaltaa, keitä toimistoa käyttävät ihmiset ovat, ja minkälaisia tarpeita heidän työtehtäviinsä liittyy.

Life-centric design -lähestymistapa pyrkii luomaan työympäristöihin ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on luoda työympäristöjä, jotka eivät ainoastaan täytä käytännön toiminnallisia tarpeita, vaan myös edistävät ihmisten onnellisuutta sekä tukevat kestävää kehitystä.

Hyvinvointi, well-being, on yhtä lailla toimistojen suunnitteluun vaikuttava maailmanlaajuinen megatrendi. Henkilöstön hyvinvoinnin tärkeys ymmärretään ja siihen halutaan panostaa. Työntekijät ovat yrityksen merkittävin resurssi. Työntekijöiden hyvinvointiin voidaan toimistojen suunnittelussa vaikuttaa monella tapaa: fyysinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi näyttäytyvät kaikki tärkeinä lähestymiskulmina.

Fyysinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Fyysistä hyvinvointia lisätään toimistoissa tilojen toiminnallisuutta parantamalla, monipuolisia tiloja suunnittelemalla ja variaatiota tarjoamalla. Aktiivisessa työympäristössä on paikallaan olemisen sijaan mahdollisuus liikkua ja vaihtaa paikkaa tarpeen ja työtehtävän mukaan. Myös oikeaoppinen ergonomia, hyvä akustiikka ja terveelliset ja turvalliset materiaalit vaikuttavat merkittävästi ihmisten hyvinvointiin.

close up for naava oasis well-being in workplace

Sosiaalinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää toimiston suunnittelussa tutustumalla yrityksen kulttuuriin ja arvoihin, ja tukemalla arvoja suunnittelun kautta. Erityisesti hybridityön aikakaudella kulttuurin vaalimisella, yhteenkuuluvuuden tunteella ja erilaisten kanssakäymisen tapojen tukemisella on valtava merkitys – laumaeläimen tavoin tarvitsemme muita voidaksemme hyvin. Yhteenkuuluvuuden tunne ja merkitykselliset ihmissuhteet työpaikalla edistävät hyvinvointia ja parantavat työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta, sekä lisäävät sitoutuneisuutta.

Henkinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Henkinen hyvinvointi on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkein kulmakivi, joka vaikuttaa toimintakykyyn ja näin ollen kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Toimistojen suunnittelussa henkistä hyvinvointia voidaan edistää monin tavoin.

Henkilöstöä osallistamalla varmistetaan kuulluksi tulemisen kokemus ja vaikuttamisen mahdollisuus. Yhteisistä toimintatavoista ja tilojen käytön pelisäännöistä sopiminen on tärkeä osa toimistojen suunnitteluprosessia – ihminen voi hyvin tietäessään, miten toimia ja mitä häneltä odotetaan.

Henkistä hyvinvointia edistetään myös tiloilla, jotka tukevat palautumista työpäivän aikana. Palautumiseen panostamalla vähennetään stressiä: hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että työpäivää tauotetaan. Toimistoympäristöjen suunnittelussa on hyvä huomioida palautumiseen soveltuvat tilat, jotta jo työpäivän aikana on mahdollisuus palautua kuormituksesta.

Life-centric design lähestyy tilasuunnittelua aina ihminen edellä 

Innovaatio, luovuus ja hyvinvointi tarvitsevat kasvualustakseen empatiaa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä yksilön tarpeista. Tähän perustuu myös life-centric design: lähtökohtana on kestävyyden, tasa-arvon sekä yksilön ja yhteisön tarpeiden huomiointi. Tulevaisuuden hyvinvointia tukevat toimistot suunnitellaan ihminen edellä.

 

Artikkelissa käytetyt lähteet:

The Importance of Social Wellbeing in the Workplace

Amplifying Wellbeing at Work and Beyond

Työelämän hyvinvointia rakennetaan joka päivä