Nurturing Well-being: Transforming the Workplace Experience

In today’s fast-paced world, where we dedicate almost a third of our lives to work, prioritizing workplace well-being should not be a luxury, but rather a fundamental necessity. Our approach to workplace development begins by meticulously discovering our client’s culture, needs, and priorities through tailored research methods. The ethos of workplace well-being remains a consistent theme across the projects.

Join us in the video as our workplace specialist and designer Mirkka Ylikauppila shares more detailed insights on how thoughtful design can enhance employee well-being and the productivity of the business.

12.4.2024

Cutting-Edge Digital Services In Hospitality Design

At Fyra, our approach to designing spaces for hotels and restaurants includes thorough and methodical process: blending understanding of users’ behavioural patterns with balanced aesthetics and given brand’s nuances. We leverage a range of digital tools to craft the perfect ambiance, starting with AI-driven concept ideation followed by detailed 3D modelling for design validation.

AI-Driven Concept Ideation

Traditionally the visual component of concept design phase would be presented with mood boards of feelings, materials and colours. At Fyra, we elevate the process with the use of generative AI, enabling us to visualize and communicate the core visual themes of a concept even before finalizing architectural plans. This integration of AI allows for rapid iteration and enhances creativity, facilitating clearer communication with stakeholders.

Precision through 3D Modeling

As the design progresses, we employ sophisticated 3D modelling to test every decision. In the world of hospitality, where every detail contributes to the overall experience, our 3D models ensure that each shade and texture harmonizes to create a welcoming atmosphere. These models not only help validate design choices but also generate impressive visuals for marketing purposes ahead of a venue’s opening.

360 Tours and Digital Twins

When it comes to hotel design, fully completed 3D scene of a room serves as sustainable option for a moke-up room. Our photo-realistic 360 tours allow for detailed discussion and approval of design elements by stakeholders, minimizing the need for on-site visits and reducing construction waste. Additionally, our work on digital twins, such as for Radisson Red Helsinki and Tripla Hotel, showcases how these virtual replicas can become attractive marketing tools, accessible via smartphones, desktop browsers, or VR headsets.

8.4.2024

Crafting Excellence: Fyra’s Vision for WithSecure’s Workplace in Wood City, Helsinki

In the unique wooden Wood City building in Helsinki, Fyra is designing a top-notch office space crafted to meet the needs of the information security solutions company WithSecure. The interior design concept strives to express brand identity through a welcoming and warm design, infused with positive vibrancy and modern detailing. The project is overseen by JLL.

From Concept to Reality

By aligning user needs with extensive research and workplace development process, the workplace design concept embraces elements such as hybrid work, togetherness, diversity, and trust.
Through piloting, innovative space types were devised to precisely meet user needs. Extensive collaboration with users and team leaders resulted in a future proof workplace model that prioritizes freedom of choice, flexibility, and teamwork.

Leading the Way

Leveraging the successful existing partnership, the functional aspects of the workplace and its visuality have been adapted to comply with global guidelines. These guidelines, designed to maintain a consistent and high-quality equal employee experience, are intended for implementation across all WithSecure’s offices worldwide during renovations, construction, or leasing of office spaces. Sustainability guides the design choices from start to finish.

2.4.2024

Enhancing Office Appeal Through Workplace Development

In today’s dynamic work landscape, characterized by multi-sited and multi-channel operations, organizations are embracing hybrid models to offer employees flexibility. However, this poses new questions about the role of the office and how to foster collaboration and cross team encountering. These challenges highlight the importance of reimagining the work environment.

 

 

Trends and Tailoring Solutions with Workplace Development

Employers need to provide a consistent employee experience regardless of the employee’s location, driving the demand for shared hybrid work methods and solutions. Alongside digital collaboration tools and virtual meetings, the integration of smart office applications enhances the in-office experience. Emphasis is placed on creating spaces that encourage teamwork and meetings, recognizing the value of collective events in fostering a vibrant organizational culture.

While trends provide knowledge, it’s crucial to align workplace strategies with the specific requirements of each organization. Nurturing and supporting unique ways of working foster an environment where innovation thrives. Identifying and supporting these distinctive characteristics are vital in crafting a work environment that resonates with employees and aligns with organizational goals.

Collaborating with workplace experts early on helps in crafting a vision and strategy aligned with future needs, boosting employee engagement and enhancing the employer’s image.

 

Harnessing Data for Informed Decision-making

Data collected from sensors on space utilization offers quantitative insights, while observations or interviews provide deeper context.  Workplace surveys prove effective in gathering both quantitative and qualitative feedback, ensuring broad staff participation in the project. Analysis of this collected data forms the foundation of workplace development, upon which the entire project is constructed.

To accurately define the suitable workplace model and square footage, a comprehension of the organization’s present state, operational approaches, goals and future vision is essential. Beyond data analysis, collaborative efforts and purposeful engagement with diverse stakeholders within the company are integral to the workplace development process. A thorough understanding across the organization from management’s vision to user requirements, serves as the tool for achieving success.

Steps Towards Employee Engagement and Purpose Driven Workplace

Piloting solutions allows organizations to test and refine planned initiatives. Whether testing new space types or zoning arrangements, piloting offers valuable insights and encourages staff participation.

Investing in piloting fosters a positive atmosphere and minimizes potential pitfalls. Open communication channels enable feedback and dialogue, creating a supportive environment for change initiatives.

Navigating the journey of workplace development involves a systematic approach: Research, Inquire, Listen, Test, Develop, Implement and Refine. Collaboration with workplace development experts ensures a seamless journey from conceptualization to implementation, with ongoing measurement and refinement driving sustained success.

2.4.2024

Työympäristön kehittäminen avaimena toimiston kiinnostavuuteen

Työ on muuttunut pysyvästi monipaikkaiseksi ja monikanavaiseksi. Usea organisaatio on päätynyt hybridimalliin, jossa tarjotaan työntekijöille valinnanvapautta, eikä aseteta vaatimuksia lähityöskentelylle. Malli tuo kuitenkin organisaation uudenlaisten haasteiden eteen: mikä on jatkossa toimiston rooli ja miten saadaan ihmiset palaamaan toimistolle? Kuinka varmistaa tiimien välinen yhteistyö ja kohtaamiset? Mikä on sopiva määrä neliöitä, tilamoduuleja ja työpisteitä meille?

Työympäristösuunnittelu peilaa trendejä ja tarjoaa yksilöllisisiä ratkaisuja

Työnantajan tulee taata tasavertainen työntekijäkokemus riippumatta henkilön työnteonpaikasta, minkä vuoksi yhteiset hybridityöskentelyyn sopivat työtavat on löydettävä. Digitaalisten yhteistyöalustojen ja modernien neuvottelulaitteiden lisäksi yhteistyötä tuetaan erilaisilla älytoimistosovelluksilla, jotka parantavat työntekijäkokemusta toimistolla, lujittavat toimiston merkitystä ja auttavat tiimejä sekä yksilöitä suunnitelmallisempaan yhteistyöhön.

Selkeänä trendinä työympäristömuutoksissa on myös panostus määrän sijaan laatuun. Toimistoista pyritään luomaan houkuttelevia yksilöille, mutta painottaen kokonaisuuksissa erityisesti tiimityötä ja kohtaamisia tukevia tiloja. Myös yhteiset tapahtumat ovat aina vain tärkeämpiä organisaation kulttuurin sekä tiimien välisten kohtaamisten ja yhteistyön kannalta. Ilman tällaisia tapahtumia tai yhteen tuovia tiloja, tiimien väliset kohtaamiset jäisivät arjessa harvoiksi, innovaatioita jäisi syntymättä ja toisilta oppiminen olisi vähäistä.

Muutoksen edessä on kuitenkin tärkeää pysähtyä tarkastelemaan, vastaako tämä suuntaus juuri teidän organisaationne tarpeisiin, vai onko teillä trendistä poikkeavia tarpeita ja työskentelytapoja, joita tulisi vaalia ja tukea.

Yrityksen yksilöllisten ominaisuuksien ja työympäristötarpeiden tunnistaminen ja tukeminen ovat avainasemassa onnistuneen työntekijäkokemuksen ja tarkoituksenmukaisen työympäristön suunnittelussa. Toimitilavisiota ja strategiaa on hyvä lähteä rakentamaan yhdessä työympäristöasiantuntijan kanssa hyvissä ajoin ennen varsinaisia tiloihin liittyviä päätöksiä. Tulevaisuuteen varautumisen lisäksi työympäristökehitys auttaa sitouttamaan henkilöstöä ja parantaa työnantajamielikuvaa.

Data ohjaa työympäristön suunnittelua oikeaan suuntaan

Työympäristön suunnitteluprojekti starttaa yleensä tiedon eli datan keruulla. Sensoreilla kerätty tilankäyttöastedata antaa määrällistä tietoa lähtötilanteesta, kun taas havainnoimalla tai haastattelun keinoin voidaan lisätä ymmärrystä lukujen takana. Työympäristökysely on myös tehokas tapa kerätä määrällistä ja laadullista tietoa sekä antaa koko henkilöstölle mahdollisuuden osallistua projektiin. Kerätyn tiedon pohjalta tehty analyysi on työympäristökehityksen peruskivi, jonka päälle kokonaisuus rakennetaan.

Sopivan neliömäärän ja työympäristömallin määrittämiseksi sekä tilaohjelman laatimiseksi tulee olla syvä ymmärrys organisaation nykytilanteesta, toimintatavoista, tahtotilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tiivis yhteistyö ja tavoitteellinen yhteiskehittäminen yrityksen eri sidosryhmien kanssa ovat datan keruun ja analysoinnin lisäksi tärkeä osa työympäristökehittämisen prosessia. Ymmärrys läpi organisaation, aina johdon visiosta käyttäjien tarpeisiin, antaa avaimet onnistumiseen.

Askeleet henkilöstön innostamiseen ja tarkoituksen mukaiseen työympäristöön

Työympäristöön liittyviä ratkaisuja tulisi myös pyrkiä pilotoimaan, jotta nähdään käytännössä, miten suunnitellut ratkaisut toimivat. Pilotointeja voidaan toteuttaa eri skaalalla: kevyesti ja nopeasti esimerkiksi uusien tilatyyppien testaamiseksi tai kokonaisvaltaisemmin esimerkiksi työtilojen vyöhykkeistyksen testaamiseksi.

Pilotointiin kannattaa satsata, sillä sen avulla voidaan välttyä virheaskelilta sekä saada henkilöstö osallistumaan ja innostumaan työympäristön kehitysprojektista. On myös muutoksenjohtamisen kannalta hyödyllistä tuoda projekti näkyväksi toimistolla tai digitaalisella alustalla palautteen anto, kysymykset ja vuoropuhelu mahdollistaen. Positiivisen ja odottavan tunnelman luonti onnistuu parhaiten avoimen kommunikaation ja välittämisen keinoilla.

Miten siis tunnistaa juuri teidän organisaatiollenne toimivat ratkaisut? Etene askeleittain – Tutki, Kysy, Kuuntele, Haasta, Pilotoi, Kehitä, Validoi, Toteuta, Mittaa ja Jalosta.

27.3.2024

Creating Spaces for Everyone: Embracing Inclusivity in Spatial Design

Inclusivity embodies the essence of equality and cohesion, fostering a culture of trust, non-discrimination, and diversity in workplaces. In Finland, inclusivity extends to workplace accessibility, acknowledging and valuing the diverse skills brought by employees, whether stemming from cultural backgrounds or disabilities.

How can spatial design actively support inclusivity?

From the early stages of the education, interior architects are taught to empathize with users’ diverse needs. In practice, inclusive solutions in office design are often aimed for the visitors instead of the employees. Designers must illuminate this disparity and strive for solutions that prioritize the needs of all users, even those whose needs may not be fully addressed at present.

Spatial design encompasses various aspects where user backgrounds and needs must be considered. Here are some ways inclusivity has been integrated into our recent workplace projects at Fyra:

Participatory Spatial Design

Engaging diverse users throughout the planning process ensures that all perspectives are heard and considered, leading to more inclusive decisions. Clear and accessible communication channels are essential to ensure inclusivity in information distribution.

Accessibility in Passage Ways and Furniture

Ensuring that facilities meet accessibility standards and are easily navigable by everyone is vital. From break room sinks to reception desks, every detail should cater to diverse needs.

Flexibility for Diverse Ways of Working

Designing adaptable spaces that accommodate different work scenarios promotes inclusivity. Incorporating modular furniture and adjustable lighting enhances the flexibility of spaces, catering to different preferences and tasks.

Enhancing Sensory Experience

Considering sensory elements like sound, light, and smell enhances comfort and usability for all users. Providing induction loops in various rooms improves accessibility for individuals with hearing impairments.

Cultural Awarness

Recognizing and celebrating cultural diversity is vital in spatial planning. Incorporating elements like prayer rooms acknowledges and respects different cultural practices and traditions.

Fostering Community Spirit

Creating communal areas that promote interaction and collaboration fosters a sense of belonging for all users. Ensuring that everyone feels welcome and included within the workspace community is essential for a truly inclusive environment.

As designers, our goal is to create environments that transcend the ordinary, enriching the lives of not just a few, but of all. By prioritizing inclusivity in spatial design, we contribute to a more equal and welcoming built environment.

Sources:

Esteetön, saavutettava ja yhdenvertainen työelämä mahdollistaa vammaisten henkilöiden osallisuuden

Inkluusio

Työelämän saavutettavuus

27.3.2024

Tilasuunnittelu ja inklusiivisuus – tiloja meille kaikille

Inklusiivisuus perustuu ajatukseen osallistavasta, yhteen kuuluvuutta luovasta yhdenvertaisuudesta. Suomessa siitä puhutaan usein myös työpaikan saavutettavuutena, jolla tarkoitetaan luottamusta, syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta tukevaa työkulttuuria. Inklusiivisessa työpaikassa tunnistetaan ja kunnioitetaan niitä monipuolisia taitoja, joita ihmiset voivat tuoda työpaikalle kulttuuritaustansa tai vammansa kautta.

Miten inklusiivisuutta voi tukea tilasuunnittelun avulla?

Jo koulutuksen alkutaipaleella sisustusarkkitehtejä on opetettu huomioimaan erilaiset käyttäjät, ja empatia onkin yksi keskeisistä tilasuunnittelijan ominaisuuksista. On huomionarvoista, kuinka usein poikkeavia suunnitteluratkaisuja ajatellaan vierailijan näkökulmasta sen sijaan, että ratkaisuja suunniteltaisiin suoraan työntekijöiden tarpeisiin. Suunnittelijoiden on tärkeää tuoda esille tätä epäkohtaa ja varmistaa, että kaikissa suunnitteluratkaisuissa otetaan erilaiset käyttäjät huomioon, vaikkei aihe juuri sillä hetkellä näyttäytyisi työyhteisössä ajankohtaisena.

Tilasuunnittelussa on monia eri osa-alueita, joissa huomioida erilaiset tarpeet ja tausta. Tässä muutamia tapoja, joilla olemme Fyran viimeisimmissä projekteissamme tehneet tiloista inklusiivisempia:

Osallistava tilasuunnittelu

Osallistamalla monipuolisesti erilaisia ihmisiä prosessin eri vaiheissa varmistetaan, että erilaiset tarpeet ja näkökulmat otetaan huomioon kaikissa ratkaisuissa. Näin faktat toimivat kaiken suunnittelun lähtökohtana. Osallistavassa suunnittelussa tiedottaminen on tärkeässä roolissa ja inklusiivisuus tulee tässäkin huomioida mm. monikanavaisella, selkeällä viestinnällä ja tiedon saavutettavuudella.

Esteettömyys kulkureiteillä ja kalusteissa

Suunnittelulla varmistetaan, että tilat täyttävät annetut esteettömyysvaatimukset ja ovat helposti saavutettavia kaikille. Tämä voi sisältää muun muassa leveät kulkureitit ja vaatimuksia isommat pyörähdysympyrät. Esteettömyys on tärkeää huomioida niin taukotilojen allaskalusteiden, vastaanottotiskien kuin lounasravintoloiden kalustuksen suunnittelussa.

Joustavuus mahdollistaa erilaiset työskentelytavat

Joustavuus tarkoittaa tiloissa muunneltavuutta erilaisten tarpeiden ja tilanteiden huomioimiseksi. Sama tila voi toimia sekä neuvottelutilana että pidempiaikaisena projektitilana.  Helpoin tapa lisätä tilojen muunneltavuutta ovat erilaiset modulaariset ja helposti liikuteltavat kalusteet. Tilan tunnelmaan taas voidaan vaikuttaa paljon muuntuvalla valaistuksella. Joustavuus tarjoaa tilojen osalta myös vaihtoehtoja eri työskentelytyylejä suosiville.

Aistielämyksellisyys lisää tilan käyttömukavuutta

Suunnittelussa huomioidaan tilojen erilaiset aistielämykset, kuten äänet, valot ja hajut. Näin varmistetaan, että tilat ovat miellyttäviä kaikille käyttäjille. Tähän liittyy myös induktiosilmukoiden saatavuus eri tiloissa.

Kulttuuritietoisuus tukee monimuotoisuutta

Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida ja tukea kulttuurien monimuotoisuutta. Kulttuurien monimuotoisuus voi näyttäytyä monin eri tavoin – erilaisten kulttuuristen perinteiden ja käytäntöjen huomioiminen voi ilmetä esim. rukoushuoneiden muodossa.

Yhteisöllisyys on entistä merkityksellisempi osa tilasuunnittelua

Erilaiset työkahvilat ja rentoutumistilat ovat tuoneet ihmisiä yhteen ja tukeneet kohtaamisia työympäristöissä jo useiden vuosien ajan. Tällä hetkellä korostuu erityisesti se, että sen lisäksi, että tilat ovat mukavia ja kutsuvia paikkoja, niissä kaikkien tulee tuntea olonsa tervetulleiksi ja osaksi yhteisöä. Yhteisöllisyyden käsitys on laajentunut koskemaan kauttaaltaan koko tiloja.

Toivottavasti tulevaisuudessa näemme yhä enemmän tiloja, jotka toimivat meille ihan kaikille.

Artikkelissa käytetyt lähteet:

Esteetön, saavutettava ja yhdenvertainen työelämä mahdollistaa vammaisten henkilöiden osallisuuden

Inkluusio

Työelämän saavutettavuus

a shot of a modern office supporting well-being
20.3.2024

Approaching Workplace Design through a Life-Centric Lens

A paradigm shift defines modern workplace design. Evolving into dynamic ecosystems, contemporary offices aim to enhance the well-being and productivity of its users. Within the design process at Fyra, elements promoting physical, social, and mental well-being, alongside ecological responsibility, come together under the guiding principle of life-centric design thinking.

Fostering Individualized Well-being through Workplace Design

In our work environment projects, we engage in conversations with clients about the transformation of workplaces, recognizing that there’s no one-size-fits-all solution. Successful office design necessitates thorough research and understanding of not only the company’s strategy and goals but also the unique needs of the users. The life-centric design approach strives to craft solutions that fulfill functional requirements and enhance people’s quality of life, health, and well-being.

Employees represent the most valuable asset of the company. Recognizing well-being as a global megatrend, we acknowledge the significance of investing in employee well-being, which can be influenced through physical, social, and mental aspects of office design.

Enhancing Physical Well-being and Spatial Planning

Improving functionality, introducing versatile spaces, and offering diversity contribute to physical well-being. Embracing an active work environment enables mobility and adaptability, prioritizing correct ergonomics, optimal acoustics, and the use of healthy, safe materials to positively impact user well-being.

close up for naava oasis well-being in workplace

Promoting Social Well-being through Workplace Design

Social well-being thrives when office design aligns with the company’s culture and values, fostering a sense of belonging and supporting diverse modes of interaction. Especially in the hybrid work era, nurturing workplace culture and meaningful relationships enhances well-being, job satisfaction, and productivity.

Prioritizing Mental Well-being in Workplace Design

Mental well-being serves as the cornerstone of comprehensive well-being, influencing an individual’s ability to function across all aspects of life. Office design can support mental well-being through inclusive practices, ensuring personnel feel heard and empowered. Establishing common operating procedures and guidelines for using the premises is integral to the office planning process, fostering clarity and a sense of purpose among individuals. Additionally, incorporating spaces for recovery during the workday helps reduce stress, emphasizing the importance of breaks for overall well-being.

Embracing People-Centric Space Planning through Life-Centric Design

Innovation, creativity, and well-being flourish when rooted in empathy and a deep understanding of the needs of the individuals and communities. Life-centric design prioritizes sustainability, equality, and the holistic needs of the community. Future-oriented offices prioritize the well-being and growth of its users.

Sources:

The Importance of Social Wellbeing in the Workplace

Amplifying Wellbeing at Work and Beyond

Työelämän hyvinvointia rakennetaan joka päivä

a shot of a modern office supporting well-being
20.3.2024

Toimiston suunnittelu life-centric design näkökulmasta

Toimistotilojen suunnittelua määrittää paradigman muutos. Moderni toimisto on jatkuvasti kehittyvä ekosysteemi, joka on suunniteltu parantamaan yhtä lailla käyttäjiensä hyvinvointia kuin tuottavuutta. Toimitilojen suunnittelussa eri elementit edistävät yksilön ja yhteisön fyysistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ekologista vastuullisuutta unohtamatta. Kaikki tämä nivoutuu yhteen life-centric design -ajattelussa, joka on Fyralla suunnitteluprosessin keskiössä.

Hyvinvointiin vaikutetaan yksilöllisellä toimitilojen suunnittelulla

Puhumme asiakkaidemme kanssa työympäristöjen murroksesta jokaisessa työympäristöprojektissa. Yksi asia nousee yli muiden: ei ole yhtä mallia tai ratkaisua, joka palvelisi kaikkia. Toimiston suunnittelu ja työympäristön muutos vaatii tutkimustyötä ja taustaselvitystä onnistuakseen. Yrityksen strategian ja tavoitteiden ymmärtämisen lisäksi toimivan työtilan suunnittelu ponnistaa tahtotilasta oivaltaa, keitä toimistoa käyttävät ihmiset ovat, ja minkälaisia tarpeita heidän työtehtäviinsä liittyy.

Life-centric design -lähestymistapa pyrkii luomaan työympäristöihin ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on luoda työympäristöjä, jotka eivät ainoastaan täytä käytännön toiminnallisia tarpeita, vaan myös edistävät ihmisten onnellisuutta sekä tukevat kestävää kehitystä.

Hyvinvointi, well-being, on yhtä lailla toimistojen suunnitteluun vaikuttava maailmanlaajuinen megatrendi. Henkilöstön hyvinvoinnin tärkeys ymmärretään ja siihen halutaan panostaa. Työntekijät ovat yrityksen merkittävin resurssi. Työntekijöiden hyvinvointiin voidaan toimistojen suunnittelussa vaikuttaa monella tapaa: fyysinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi näyttäytyvät kaikki tärkeinä lähestymiskulmina.

Fyysinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Fyysistä hyvinvointia lisätään toimistoissa tilojen toiminnallisuutta parantamalla, monipuolisia tiloja suunnittelemalla ja variaatiota tarjoamalla. Aktiivisessa työympäristössä on paikallaan olemisen sijaan mahdollisuus liikkua ja vaihtaa paikkaa tarpeen ja työtehtävän mukaan. Myös oikeaoppinen ergonomia, hyvä akustiikka ja terveelliset ja turvalliset materiaalit vaikuttavat merkittävästi ihmisten hyvinvointiin.

close up for naava oasis well-being in workplace

Sosiaalinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää toimiston suunnittelussa tutustumalla yrityksen kulttuuriin ja arvoihin, ja tukemalla arvoja suunnittelun kautta. Erityisesti hybridityön aikakaudella kulttuurin vaalimisella, yhteenkuuluvuuden tunteella ja erilaisten kanssakäymisen tapojen tukemisella on valtava merkitys – laumaeläimen tavoin tarvitsemme muita voidaksemme hyvin. Yhteenkuuluvuuden tunne ja merkitykselliset ihmissuhteet työpaikalla edistävät hyvinvointia ja parantavat työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta, sekä lisäävät sitoutuneisuutta.

Henkinen hyvinvointi ja työtilojen suunnittelu

Henkinen hyvinvointi on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkein kulmakivi, joka vaikuttaa toimintakykyyn ja näin ollen kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Toimistojen suunnittelussa henkistä hyvinvointia voidaan edistää monin tavoin.

Henkilöstöä osallistamalla varmistetaan kuulluksi tulemisen kokemus ja vaikuttamisen mahdollisuus. Yhteisistä toimintatavoista ja tilojen käytön pelisäännöistä sopiminen on tärkeä osa toimistojen suunnitteluprosessia – ihminen voi hyvin tietäessään, miten toimia ja mitä häneltä odotetaan.

Henkistä hyvinvointia edistetään myös tiloilla, jotka tukevat palautumista työpäivän aikana. Palautumiseen panostamalla vähennetään stressiä: hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että työpäivää tauotetaan. Toimistoympäristöjen suunnittelussa on hyvä huomioida palautumiseen soveltuvat tilat, jotta jo työpäivän aikana on mahdollisuus palautua kuormituksesta.

Life-centric design lähestyy tilasuunnittelua aina ihminen edellä 

Innovaatio, luovuus ja hyvinvointi tarvitsevat kasvualustakseen empatiaa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä yksilön tarpeista. Tähän perustuu myös life-centric design: lähtökohtana on kestävyyden, tasa-arvon sekä yksilön ja yhteisön tarpeiden huomiointi. Tulevaisuuden hyvinvointia tukevat toimistot suunnitellaan ihminen edellä.

 

Artikkelissa käytetyt lähteet:

The Importance of Social Wellbeing in the Workplace

Amplifying Wellbeing at Work and Beyond

Työelämän hyvinvointia rakennetaan joka päivä

4.3.2024

Tasked with designing modern loft-style offices within a historic building, Fyra joins a real estate development project as a principal designer

Partnering with real estate developer Cobbleyard, Fyra is undertaking a mission as a principal designer to design functional and appealing office spaces in Konelabra, a historic redbrick property in Helsinki’s city center. Located at Eerikinkatu 32-36, this site was originally constructed in 1925 and 1933 for the University of Technology, boasting a rich heritage and unique character.

Now, as part of the Konelabra project, this space is being renovated into modern loft spaces, meticulously preserving its historical integrity while infusing it with modern features. Prioritizing sustainability, the renovation will preserve and improve the space, allowing it to continue thriving well beyond its 100 years of history.

See further information here.